Skip to content

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

A www.swarek.hu, www.swarekmukokft.hu adatvédelmi tájékoztatója a weboldalon keresztül elérhető adatkezelésekről

A www.swarek.hu, www.swarekmukokft.hu üzemeltetője, mint Adatkezelő, kiemelkedő jelentőségűnek tartja ügyfelei és minden, a weboldal üzemeltetése által érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását. Működésünk során tiszteletben tartjuk az érintettek személyhez fűződő jogait, adatkezelésünk során alkalmazzuk és betartjuk az aktuális magyar jogszabályokat.

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatunk (továbbiakban: Szabályzat) azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tájékoztassa az Adatkezelő weboldalon keresztül elérhető adatkezeléseinek leglényegesebb szabályairól.

Az érintettek:
minden (bármilyen személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli.

Adatkezelők:
azon Munkatársak, akik az adatokat kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelik.
Az adatkezelés célja:
érintett ügyfél legmagasabb szintű kiszolgálása

A kezelt adatok köre és a hozzá kapcsolódó feladatok:
név=azonosítás
telefonszám=kapcsolattartás
e-mail cím=kapcsolattartás
kérdés, kérdés, egyéb, érintett által megadott adat=válaszadás
A személyes adatok forrása:
az érintett maga, az adatok megadása önkéntesen történik.

Az adatkezelés módja:
elektronikus és/vagy papír alapú, függően az érintett kapcsolat-felvételi módjától.
Adatkezelés időtartama:
cél megvalósulásáig. Abban az esetben, ha az információ kéréshez és/vagy információ adáshoz joghatás fűződik vagy az érintettet vagy az Adatkezelőt hasonlóan jelentős mértékben érinti, az Adatkezelő az adatokat a mindenkori elévülési időben kezeli.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik.

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, vagy ha az érintett vagy harmadik személy, vagy az Adatkezelő érdeke, vagy kötelezettség teljesítése megkívánja, akkor a cél megvalósulását követően, az érdek megszűnéséig, vagy kötelezettség teljesítésének fennállásáig. Ha az adatkezelés módja vagy más alapján jogszabály kötelezően meghatározza az adatkezelés időtartamát, úgy az Adatkezelő a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatokat.
Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.

Hírlevél küldése
Érintett az szolgáltatások igénybevétele előtt vagy során vagy egyéb más módon a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre. A feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.
A kezelt adatok köre és célja:
név=azonosítás
e-mail cím=hírlevél kiküldése
Az adatkezelés célja a címzett teljes körű általános vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról.
Az Adatkezelő, és az Adatkezelő adatfeldolgozója kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról.
Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat az elektronikus levelek alján vagy e-mail-ben.
Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.
Adatkezelő és adatfeldolgozó a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, statisztikát vezet.

Facebook
A Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje.
Az Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedveléséhez.
Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a közösségi oldal lehetővé teszi.
Az Adatkezelő a Facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is.
A személyes adatok forrása: az érintett maga.
Az adatkezelés módja: elektronikus, manuális.
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen az Adatkezelő részéről nem történik.

Weboldal látogatási adatok
Hivatkozások és linkek
Az Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek olyan oldalakra mutatnak, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára, így nem is tartozik felelősséggel azokért.

Szerver hoszting szolgáltatások (Tárhely (cPanel) szolgáltatás, Backup szerver szolgáltatás, Szerver Hosting szolgáltatás, Szerver Bérlés szolgáltatás)
EV2 Internet Kft.
1149 Budapest, Róna út 120-122.
Tel: +36-1-460-0104, +36-70-338-4091
Fax: 221-1102
email: info@cpanel.hu

Az Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy a legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni vagy automatikusan visszautasítani.
Mivel minden böngésző eltérő, a felhasználó egyénileg, a böngésző eszköztár segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit.
Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy elképzelhető, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tudnak használni a weboldalon, amennyiben úgy döntenek, hogy nem fogadják el a cookie-kat.

Az Érintettek jogai
Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.
Az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – az adatkezelő e-mail címére küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján. Amennyiben együttes, közös adatkezelés történik, úgy az érintett bármely adatkezelőnél élhet jogaival.

Jogorvoslati lehetőség:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
E-mail: info@nmhh.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.
Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Adatbiztonság
Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik.
Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.
Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

Egyéb információk

Adatkezelő kijelenti, hogy a bejelentés-köteles adatkezelési tevékenységeket a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál nyilvántartásba vetette.

Hívjon MOST